misja

Pomysł, aby powołać fundację powstał parę miesięcy, kiedy w naszym otoczeniu zaczęły pojawiać się osoby, które potrzebują pomocy       w różnych aspektach życia. Zastanawialiśmy się jak jesteśmy w stanie pomóc tym ludziom. Początkowo fundacja miała być dedykowana wyłącznie osobom dotkniętym autyzmem i chorobą aspergera. Plan jednak uległ modyfikacji, kiedy pojawił się Norbert, młody człowiek ze stwardnieniem rozsianym. Zaczął opowiadać o chorobie i wszystkich problemach z tym związanych. O tym jak trudno poradzić sobie   z diagnozą nieuleczalnej choroby i jak ciężki potrafi być każdy kolejny dzień. Jednocześnie powiedział : - jak nie mam „rzutów” to żyję według zasady „hulaj duszo piekła nie ma”. Według niego największą barierą wykluczającą z życia społecznego osoby niepełnosprawne jest brak miejsc, instytucji zrzeszających tych ludzi. Chcemy to zmienić poprzez wprowadzenie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych    i rekreacyjnych. Naszym pragnieniem jest to, aby każdy człowiek miał szanse funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy tworzyć przestrzeń dla ludzi z różnych środowisk, z różną niepełnosprawnością, ale także i dla ludzi zdrowych

o nas

o fundacji

cel fundacji
Celem fundacji jest działalność dobroczynna polegająca w szczególności na:
 1. udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
 2. działalności w zakresie integracji  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych
 3. wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z marginesu życia społecznego i zawodowego oraz wykluczenia,
 4. przeciwdziałaniu izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na wykluczenie
 5. wspieraniu rozwoju możliwości ludzi, kompetencji, kreatywności
 6. wspieraniu działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz niepełnosprawnych i chorych
 7. prowadzeniu akcji  informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu problemy ludzi niepełnosprawnych i aktywizujących do pomagania potrzebującym,
 8. zrzeszaniu ludzi dobrej woli pragnących nieść pomoc potrzebującym i niepełnosprawnym;
 9. prowadzeniu warsztatów pracy dla niepełnosprawnych i potrzebujących,
 10. inicjowaniu i rozwoju wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk społecznych.
 11. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;
 12. ochronie i promocji zdrowia;
 13. promocji turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku
 14. organizowaniu imprez kulturalnych
 15. organizowaniu różnych form edukacji artystycznej
misja fundacji
Misją fundacji jest wspieranie rozwoju człowieka głównie poprzez :
 1. tworzenie i prowadzenie miejsc umożliwiających jak najlepszą realizację pomocy dla osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, niepełnosprawnych i chorych,
 2. organizowanie różnych form edukacji społecznej na rzecz osób wykluczonych oraz niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy,
 4. organizowanie i prowadzenie funduszy celowych,
 5. organizowanie szkoleń oraz warsztatów dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
 6. tworzenie i realizacja programów mających na celu reintegracje i asymilacje społeczna osób wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych i chorych oraz ich bliskich,organizację imprez integracyjnych
 7. organizację imprez kulturalnych
władze fundacji
Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku i ten krok właśnie teraz stawiamy. Rozpoczynamy podróż w nieznane i nie wiemy jakie przeszkody mogą nas spotkać na naszym wspólnym szlaku, ale jedno jest pewne chcemy wspólnie stworzyć miejsce w którym każdy znajdzie dla siebie przestrzeń. Osoby zarządzające fundacją chcą dołożyć wszelkich starań, aby każdy człowiek był traktowany z godnością, miał równe szanse funkcjonowania w społeczeństwie, z równoczesnym poszanowaniem jego możliwości fizycznych. Prowadzenie tego rodzaju działalności nie byłoby możliwe dzięki ludziom wielkiego serca - naszym wolontariuszom.  

aktualności

Przeglądaj aktualności

zespół

Agnieszka Łaś
Agnieszka Łaś

Prezes Zarządu

Dorota Papież
Dorota Papież

Członek Zarządu

Norbert Mrowicki
Norbert Mrowicki

Członek Zarządu

kontakt

numer konta 20 8131 0005 0018 3888 2000 0010
NIP 5472193836
REGON 369460112
KRS 0000718363
Adres
Aleja Armii Krajowej 220 Bielsko-Biała, Polska
Dane kontaktowe